Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Açık Rıza Metni

Değerli ziyaretçilerimiz,

Veri sorumlusu Muhammed Abdullah Özver olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetler çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılmasına ilişkin siz çevrimiçi ziyaretçileri bilgilendirmek amacıyla işbu aydınlatma metnini hazırlanmıştır.

1. Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmektedir ve Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Nelerdir?

İşlem güvenliği kayıtları, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

Kimlik bilgileri, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, onay vermeniz halinde güncel içeriklerin paylaşılması, talep ve şikayetlerinizin yanıtlanması, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini amaçlarıyla işlenmektedir.

İletişim bilgileri, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, onay vermeniz halinde güncel içeriklerin paylaşılması, talep ve şikayetlerinizin yanıtlanması, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini amaçlarıyla işlenmektedir.

Yorumlar, ziyaretçiler sitede yorum bıraktığında, spam tespitine yardımcı olmak için yorum formunda gösterilen verileri ve ayrıca ziyaretçinin IP adresini ve tarayıcı kullanıcı aracısı dizesini toplarız.

Gravatar hizmetini kullanıp kullanmadığınızı görmek için e-posta adresinizden oluşturulan anonimleştirilmiş bir dize (karma da denir) sağlanabilir. Gravatar hizmeti gizlilik politikası burada mevcuttur: https://automattic.com/privacy/. Yorumunuz onaylandıktan sonra profil resminiz yorumunuz bağlamında herkese açık hale gelir.

Medya, web sitesine resim yüklerseniz, gömülü konum verileri (EXIF GPS) içeren resimler yüklemekten kaçınmalısınız. Web sitesini ziyaret edenler, web sitesindeki resimlerden herhangi bir konum verisini indirebilir ve çıkarabilir.

Çerezler, sitemize bir yorum bırakırsanız, adınızı, e-posta adresinizi ve web sitenizi çerezlere kaydetmeyi seçebilirsiniz. Bunlar size kolaylık sağlamak içindir, böylece başka bir yorum bıraktığınızda bilgilerinizi tekrar doldurmanız gerekmez. Bu çerezler bir yıl geçerlidir.

Anasayfamızı ziyaret ederseniz, tarayıcınızın tanımlama bilgilerini kabul edip etmediğini belirlemek için geçici bir tanımlama bilgisi ayarlayacağız. Bu çerez herhangi bir kişisel veri içermez ve tarayıcınızı kapattığınızda atılır.

2. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri Nelerdir?

Yukarıda kategoriler halinde belirtilen kişisel verileriniz, abdullahozver.com.tr blog sitesi ve sitede yer alan iletişim formu vasıtasıyla toplanmaktadır.

3. Kişisel Verilerinizin Toplanmasının Hukuki Sebebi Nedir?

Kişisel verileriniz, Muhammed Abdullah Özver tarafından yukarıda açıklanan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta Türk Borçlar Kanunu ve KVKK düzenlemeleri olmak üzere ilgili mevzuat uyarınca veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü, sözleşmenin kurulması veya ifası, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması kapsamında işlenmektedir.

4. Kişisel Verilerinizi Üçüncü Bir Kişiye Aktarıyor Muyuz?

Kişisel verileriniz;

  • Yasal düzenlemenin öngördüğü kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla yurt içindeki yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,
  • İnternet sitesinin yönetimi kapsamında hizmetlerinden yararlandığım bilişim sistemi şirketine aktarılabilecektir.

5. Kişisel Verileriniz ile İlgili Olarak Kullanabileceğiniz Haklarınız Nelerdir?

Kişisel verilerinize ilişkin;

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

6. Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi mobil imza veya güvenli elektronik imza ile imzalanmış bir dilekçe ile kvkk@abdullahozver.com.tr adresine göndererek iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin, başvurusunda isim, soy isim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde pasaport numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtmelisiniz. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (özel vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir. Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

7. Verilerinizi ne kadar süreyle saklıyoruz?

Yorum bırakırsanız, yorum ve meta verileri süresiz olarak saklanır. Bu, takip eden yorumları denetleme kuyruğunda tutmak yerine otomatik olarak tanıyıp onaylayabilmemiz içindir.

Web sitemize (varsa) kaydolan kullanıcılar için, sağladıkları kişisel bilgileri de kullanıcı profillerinde saklarız. Tüm kullanıcılar kişisel bilgilerini istedikleri zaman görüntüleyebilir, düzenleyebilir veya silebilir (kullanıcı adlarını değiştirememeleri dışında). Web sitesi yöneticileri de bu bilgileri görüntüleyebilir ve düzenleyebilir.

8. Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Talepleriniz Ne Kadar Sürede Cevaplanır?

Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, bana ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde gerekçeli ret sebepleri ile gönderilir.

×